ادامه پاکسازی گسترده دیوار نوشته ها در محدوده منطقه چهار شهرداری شیراز

نادیده گرفتن حقوق شهروندان با زشت و نازیبا کردن چهره شهر
باشد که با رعایت قوانین و احساس مسئولیت نسبت به جامعه ؛ شهری زیبا داشته باشیم.

منبع : شهرداری منطقه چهار شیراز
۷۳
مطالب مرتبط با این موضوع :
نظری ارسال نشده است